Hiiumaa Vabakool on kogukonna ja lastevanemate initsiatiivil loodud erakool, mida peab Hiiumaa Haridusselts. 2021/2022 õppeaastal alustab lasteaed ühe liitrühmaga, kus on 16 last vanuses 26 eluaastat, ning kool ühe liitklassiga, kus õpivad koos 1.4. klassi lapsed, keda on samuti kokku kuni 16.

Hiiumaa Vabakooli lasteaed tegutseb lasteaia õppekava alusel ning vastab riiklikule koolieelse lasteasutuse seadusele ning toetub waldorfpedagoogikale. Hiiumaa Vabakooli kool on 6-klassiline üldhariduskool. Kooli õppekava vastab riikliku õppekava nõudmistele ning toetub waldorfpedagoogikale, mis arvestab lapse ealiste iseärasustega ning toetab noore inimese mitmekülgset arengut.

Antroposoofilisele inimkäsitlusele tuginedes aitab lasteaia ja kooli õppekava laste arengule kaasa niihästi aineseisundi kui ka metoodikaga. Õppimine on elav ja kogemuslik ning tugineb psühholoogiliselt põhjendatud rütmile. Võrdset tähelepanu pööratakse nii intellektuaalsetele kui ka kunstilis-praktilistele tegevustele ning ainetele. Kesksel kohal on lapse kasvamine terviklikuks inimeseks, kellel on selge mõtlemine, tasakaalustatud tundeelu ning terve tahe.

Kooli põhiaineid õpitakse perioodiõppe vormis. Õpilase üldarengule, koolitööle ning käitumisele antakse numbrilise tunnistuse asemel sõnaline kirjalik hinnang. Lastevanematega suhtlevad nii klassi- kui aineõpetajad ja jagavad nendega lapse arengut puudutavaid tähelepanekuid. Lasteaiaõpetajad annavad ülevaate lapse arengust  perevestlusel 12 korda aastas.

Väärtustame loovat  ja ehedat arengukeskkonda, mis toetab nii õpilase kui ka õpetaja loomingulisust ning uudishimu.

Hindame looduslähedust ning kujundame õppeprotsessi arvestades saare eripäraga.

Meie koolis on salliv ja mitmekesisusele avatud turvaline ja toetav keskkond, kus üksteisest hoolitakse ning peetakse lugu.

Arvestame iga lapse eripära ja potentsiaaliga.

Toetume kogukonna koostööle õpetajate, lapsevanemate, seltsi ja partnerite vahel.